Generalforsamling 2008

Vi har nu afholdt vores ordinære generalforsamling 2008. Vi fik bl.a. nedsat kontingentet, indvalgt et nyt bestyrelsesmedlem og lavet en enkelt vedtægtsændring. Referatet i dets fulde ordlyd kan læses nedenfor.

Tilstedeværende: Joachim, Thomas, Christian og Mikael

1: Valg af dirigent

Joachim indstiller Mikael og Mikael accepterer. Mikael bliver enstemmigt valgt.

Mikael erklærer generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2: Valg af stemmetællere

Joachim indstilles og bliver enstemmigt valgt.

3: Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning

År 2007 har overordnet været et godt år for VUGH. Vi har været meget synlige i lokaldebatten med mange læserbreve, vi har været synlige i gadebilledet i forbindelse med valgkampen og vi har igen fået vores normale medlemstal tilbage ved at være en af de 5 foreninger i VU, der fik flest nye medlemmer under valgkampen – noget som kom bag på alle i VU.

Vores aktivitet har ført til, at folk ved, hvem vi er. Venstre i Gentofte lytter til os, når der opstår konkrete sager, kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Venstre ønsker at vide, hvordan vi kan formulere en god ungdomspolitik i kommunen og internt i VU er vi en af de foreninger, som man regner med, bl.a. fordi vi altid møder aktivt op til langt de fleste VU-arrangementer.

I år 2007 var der selvfølgelig folketingsvalg, hvilket kom bag på os alle, og her kan man ud over vores egen medlemstilgang glædes os over, at Venstre igen vandt valget. Vi havde mange aktioner for vores lokale folketingskandidat og vi opnåede endda at komme i studenterradioen i en sag. Desværre fik vi ikke valgt vores lokale kandidat, hvilket selvfølgelig slår skår i glæden. Vi har dog fået en stor erfaring med i bagagen, vi klart vil benytte os af næste gang.

I år 2008 handler det især om at øge sammenholdet i foreningen og fastholde (og helst øge) vores nuværende medlemstal. Vi skal være med til at udvikle Venstres profil i kommunen og vi skal være med til at præge den linie, vi ønsker i VU. Derfor går vi et spændende år i møde, hvor jeg kun kan håbe på, at mange ønsker at deltage aktivt, for kun sådan opnår vi det bedste resultat.

Beretningen bliver enstemmigt vedtaget

4: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Thomas forklarer situationen med, at vi ikke har adgang til bankkonti. Det bliver besluttet, at Thomas hurtigst muligt skal udsende regnskabet for år 2007 ud til samtlige medlemmer.

5: Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen

Mikael forklarer, at vedtægtsændringen er nødvendig, da VU får ny struktur og vi skal udnytte, at vi får en plads i landsstyrelsen. Fra bestyrelsens side af blev det fundet mest hensigtsmæssigt, hvis formanden varetager denne opgave, da han har hovedansvaret for foreningen. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring bliver enstemmigt vedtaget.

Forslaget lyder som følgende:

Tilføje en stk. 4 i §8:

”Formanden varetager automatisk landsstyrelsesmedlemsposten for foreningen. Næstformanden varetager automatisk suppleantposten.”

6: Indkomne forslag

Mikael konstaterer, at der ikke er kommet andre forslag, hvorfor punktet bortfalder.

7: Fastsættelse af kontingent for det næstkommende foreningsår

Joachim påpeger igen unødvendigheden i, at vi har en af VUs højeste kontingentsatser og mener, vi skal sætte den ned til 100,- kr. Efter en smule debat bliver det enstemmigt vedtaget at sætte kontingentet ned til 100,- kr.

8: Vedtagelse af arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet blev efter et par uddybende spørgsmål om samarbejde med Venstre i Gentofte og med andre lokalforeninger enstemmigt vedtaget. Arbejdsprogrammet ligger et andet sted.

9: Valg af formand

Mikael genopstiller og bliver enstemmigt valgt.

10: Valg af næstformand

Joachim genopstiller under forudsætning af, at der ikke er andre, der har nogle ambitioner. Det er der ikke og Joachim bliver enstemmigt valgt.

11: Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter

Thomas og Christian opstiller og bliver begge enstemmigt valgt.

Maria bliver valgt in absentia.

12: Valg af 1 revisor

Punktet bortfalder.

13: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til Venstre i Gentofte

Mikael genopstiller og bliver enstemmigt valgt.

Joachim vælger at trække sig efter at have siddet med i mange år. Det bliver besluttet, at han erstattes af Thomas, når han kommer hjem fra udlandsrejse den 7/4. Thomas bliver enstemmigt valgt.

14: Evt.

Der blev diskuteret historier fra diverse VU arrangementer, bl.a. en vellykket tur til VU landskonference. Derudover bliver der sagt held og lykke til Christian, vores nye bestyrelsesmedlem, som vi håber at se mere til!

Herefter takker Mikael for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for lukket.