Reportage: Landbrugspolitikdag i VU Tønder

I slutningen af juli måned afholdt Venstres Ungdoms Politiske Udvalg og Venstres Ungdom i Tønder Kommune en politikdag med fokus på landbruget i Danmark.

Dagen begyndte med besøg af Hans Christian Schmidt, som med et oplæg på godt og vel halvanden time lagde op til dagen ved at fortælle lidt om landbrugets vigtighed i landområderne samt naturligvis give en opsang til regeringen om at tage vores landbrug og landbomiljøer meget mere seriøst, end man gør nu.

Blandt andet var der i Hans Christians optik ingen tvivl om, at de nye regler, regeringen allerede har implementeret, er et klart tegn på, at fødevareminister Mette Gjerskov hader landbruget. En konstatering, som bestemt vandt gehør blandt de fremmødte VU’ere og de unge landmænd, som også var mødt frem. Oplægget var også meget humørfyldt og en god start på det, der skulle vise sig at blive en rigtig lang og spændende dag.

Efter frokost bød programmet på debat mellem SF Ungdom, Venstres Ungdom, Landbo Ungdom og De nye Spirer. Debatten handlede om fremtidens landbrugssektor – især de store problemer, sektoren står overfor i fremtiden. De tre ting, som blev diskuteret mest, var økologiseringen, landbrugsstøtten, og hvordan de interesser, vi som partier og interesseorganisationer har, bedst kunne mødes til gavn for landbruget. De nye Spirer og Landbo Ungdom var stort set enige om det meste, men spørgsmålet om hvilke former for produktion, der i fremtiden skal være i fokus, udgjorde en væsentlig tvist. Derimod var der ikke særlig stor enighed med SFU, som mente, at man ved hjælp af regulering af markedet gradvist burde omstille de danske landbrug til økologiske landbrug. VU og landbrugets egne organisationer var meget enige om, at en omstilling til økologi er noget, landmændene selv vælger. Som afslutning på debatten blev også landbrugsstøtten vendt. Der var udpræget enighed om, at støtten skulle afskaffes, men at dette naturligvis skal gælde for alle medlemslandene, så der ikke sker konkurrenceforvridning. Såfremt man afskaffede støtten i Danmark, ja, så kunne vi i princippet “lukke dansk landbrug i morgen,” som LU udtalte det.

Resten af dagen bød på resolutionsskrivning. Resolutioner er politiske erklæringer, der bliver vedtaget på VU’s landsstævne, men som stilles inden da. Da dagen primært havde stået i landbrugets tegn, bar mange af resolutionerne præg af de emner, som blev diskuteret under debatten. Derudover var det op til deltagerne selv at bidrage med de politiske emner, de ønskede at diskutere på landsstævnet.

Af de mere landbrugsrelaterede resolutioner kan nævnes en resolution, som skulle påbyde VU at støtte landbruget, når det, vi støtter dem i, ikke strider imod principprogrammet. Resolutionen blev ikke vedtaget, men skal nok ende med at blive vendt på landsstævnet under alle omstændigheder. Til gengæld blev en resolution om forbedring af dansk landbrugs generelle konkurrencevilkår vedtaget med stort flertal, idet alle var enige om, at de nuværende konkurrencevilkår udgør en kæmpe udfordring for fremtidens landbrugssektor.

Det officielle program for dagen afsluttedes hos landmand Morten Nyland, som også er kasserer i VU Tønder. Her fik vi besøgt marker, hvor vandskel vil give Morten og hans familie store problemer med dyrkning i fremtiden, da de ny randzonelove umuliggør dyrkning på lige over 5 hektar af deres samlede landbrugsarealer – og så et klokkeklart eksempel på randzonelovens vanvid, da Morten viste os en gammel udtørret afvandningskanal, hvor familien nu risikerer etableringen af yderligere randzoner på trods af, at der på ingen måde længere var tale om et vandløb, men snarere en beplantet grøft.

Slutteligt var der hygge på gården, hvor VU’erne stiftede bekendtskab med livet i et landbrug og smagte både mælk, hilste på små kalve og fik mulighed for at prøve kræfter med en meget ærefuld sønderjysk sport i form af støvlekast. Derudover blev der naturligvis tid til at ture rundt med Mortens John Deere, inden turen gik tilbage til de lejede lokaler, hvor VU Tønders sommerfest tog over.

Vi takker for en dejlig dag til alle fremmødte!