Ungdommens Nordiske Råd session i Stockholm

Ungdommens Nordiske Råd er et unikt forum for ungdomspolitiske organisationer i Norden. I sessionen i Stockholm deltog repræsentanter fra ungdomspolitiske- og observatørorganisationer fra alle nordiske lande og selvstyrende områder, og vi var godt 80 personer.
Vi samledes en uge, før det egentlige Nordiske Råd finder sted. Vores opgave er at behandle og diskutere resolutioner, der er relevante for de nordiske lande for så at præsentere dem for det egentlige nordiske råd.

Jeg repræsenterede VU ved UNR-sessionen i Riksdagen i Sverige d. 23.-26. oktober.

Sessionen blev indledt med et seminar, og dette års tema var ”Et fælles nordisk arbejdsmarked”. Der var inviteret talere med forskellige indgangsvinkler til arbejdsmarkedet. Henrik Lindberg, forsker fra RATIO-industris forskningsinstitut, indledte seminariet med en præsentation af den nordiske model. Anden taler var Lasse Juliussen fra Hedmarks Fylkesting (Region Hedmark i Norge), og han talte om arbejdskraftens bevægelighed i Norden og de mange muligheder, der er for at få job i andre nordiske lande. Efter præsentationerne var der paneldebat mellem de to talere og Mats Åkerlind fra Sveriges Byggeindustrier.

Under seminariet talte Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten om vigtigheden i et stærkt nordisk samarbejde, og under selve sessionen fik vi besøg af direktør for Nordisk Råd, Britt Bohlin, samt oplæg af NORDBUK og Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU)

I løbet af sessionen blev der debatteret mange forskellige politiske emner såsom international politik, miljø, transport, velfærd, beskæftigelse og udvikling. Der var op til sessionen indsendt 26 resolutionsforslag, og
de blev i løbet af lørdag og søndag behandlet i partigrupper og i arbejdsgrupper for så at blive stemt om i plenum. Efter lange og hårde diskussioner blev 18 af resolutionerne vedtaget. For ikke at gennemgå dem alle, vil jeg fremhæve den udenrigspolitiske linje, der er blevet lagt fra UNR´s side, som går ud på, at vi i de nordiske lande skal udøve en mere kriseorienteret/humanitær indsats i Syrien og Sydsudan, Safe-passage for flygtninge via FN, så vi undgår problemer med menneskesmugling samt et nordisk pres på de andre EU-lande til at tage det samme medansvar overfor flygtninge. Du kan læse meget mere omkring de resolutioner, der blev vedtaget på www.unginorden.org.
Disse resolutioner forventes at ligge til grundlag for debat på Nordisk Råds session.

På sessionen blev der arbejdet i paraplyorganisationer. Jeg er med i NRLU (Nordens Radikale og Liberale Ungdom). Jeg, og de andre liberale partier, arbejder på at få fjernet de radikale helt fra gruppen, da de har dannet sig deres egen gruppe – NCF (Norden Center forbund), og jeg ser heller ikke nogen grund til, at vi udadtil signalerer, at vi er et midtersøgende parti. Det er bland andet noget af det arbejde, som ligger forude for Nordens Liberale Ungdom.

Der er ingen tvivl om, at de socialistiske paraplyorganisationer står stærkest i mange spørgsmål, men det er noget, vi som borgerlige skal arbejde på. Vi skal være bedre til at koordinere en fælles indsats, kommunikere løbende og få virkeliggjort en årlig arbejdsweekend, hvor det er muligt at mødes fysisk for at diskutere strategi og resolutioner.

På sessionen blev jeg valgt som suppleant i præsidiet (UNR´s forretningsudvalg) for den liberale gruppe.
Jeg glæder mig meget til det fortsatte gode samarbejde med præsidiet og de andre repræsentanter.