Resolutioner – Arbejdsmarked og erhverv

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Gud skal ikke forstyrre erhvervslivet
Den danske lukkelov foreskriver, at butikker med detailsalg ikke må holde åbent på specifikke helligdage dog undtaget butikker med omsætning under 36,3 millioner kroner årligt. I tidernes morgen blev forbuddet mod at drive eksempelvis detailforretning på helligdage lavet på baggrund af, ”at der ikke måtte foretages noget hvorved gudstjenesten forstyrres”. Vi kan vist roligt sige, at tiderne er løbet fra sådanne formuleringer, og derfor skal staten eller kirken selvfølgelig ikke bestemme, hvornår jeg må købe bacon eller havregryn.

Genstart minkerhvervet!
Efter nedfældningen af samtlige danske mink tilbage i efteråret 2020, besluttede den Socialdemokratiske regering at lægge hele minkerhvervet i dvale. Denne dvale varer indtil d. 31. 12. 2021, og forhindrer de danske minkavlere i at genopstarte erhvervet, før det ifølge Socialdemokratiet er sundhedsfagligt forsvarligt. Som vi sidenhen har lært, var der ikke noget at komme efter da instruksen blev givet, og samtidig bliver flere danskere vaccinerede, som mindsker risikoen for at coronavirussen igen skulle gå hen og sprede sig til minkene.
I Venstres Ungdom mener vi derfor at det allerede er sundhedsfagligt forsvarligt at genopstarte minkerhvervet, og ønsker derfor at give alle danske minkavlere muligheden for at genstarte deres farme snarest muligt.

Alder skal ikke stoppe en iværksætter!
I dagens Danmark er det ikke muligt at stifte virksomhed, hvis man er under 15 år, og det er en lang og teknisk proces, når man er mellem 15 og 18 år af få dispensation. Det kræves bl.a. af ens værge, at der sendes en ansøgning til familiehuset, der også skal vise at den virksomhed man ønsker at starte, har relevans for ens uddannelse m.m. Vi skal i Danmark fremme iværksætteri, og alder skal ikke være en hindring – processen skal forenkles, så det kun kræver en forældreunderskrift. Lad os nu sætte de unge iværksættere fri!

Staten skal ikke agere sprogskole for taxakørsel
Tidligere på året blev det vedtaget, at taxabranchen nu er underlagt, at chaufførerne skal have sprogkundskaber i dansk svarende til bestået folkeskoleeksamensniveau. Som liberale må svaret på dette anliggende være, at markedet bør diktere dette og dermed ikke være et statsligt anliggende, hvor gode chaufførerne er til dansk. En engelsktalende chauffør kan nemlig finde vej fra a til b lige så tilfredsstillende som en dansktalende, og staten bør hermed blande sig udenom og lade forbrugerne om at vurdere, hvilke chauffører de helst vil køre med.

Pension for nedslidte skal ikke nedslide arbejdsudbuddet unødigt
Regeringens største kæphest, nemlig Arne-pensionen, er nu en realitet, og den ventes at ville sænke arbejdsudbuddet med omtrent 10.000 personer. Dog kan ingen vide sig sikker på, om disse 10.000 personer reelt er nedslidte, da ordningen er lavet som en ret fremfor at tage nøje stilling til, om den enkelte reelt er nedslidt. Derfor bør VU forkaste Arne-pensionen, og i stedet pege på senior-førtidspensionen, som er en visiteret ordning, der tager bestik af den enkelte ud fra et sundhedsfagligt skue og ikke betragter tidlig pension som en ret.

Røde fagforeninger kan ikke lide hurtig levering
Platformsøkonomien er i disse år under kraftig udvikling og populariteten er stor blandt danskerne. Alligevel er venstrefløjen og deres fagforeninger ude med skarpe aversioner mod virksomheder som Wolt, da disse ikke kan drive en rentabel forretning med de nuværende overenskomstmodeller. Derfor bør der skabes en moderniseret overenskomstform for platformsøkonomi-virksomheder således, at der skabes en model, der giver plads til virksomheder som Wolt. Sådan en model kunne eksempelvis bestå af ulykkesforsikring og anden basal beskyttelse, men uden rigide og fleksibilitetsfjernende elementer såsom fastlæggelse af arbejdstid, pension og barsel, som blot ville afskrække unge studerende fra at tage sådanne fritidsjobs præget af arbejdsfrihed og fleksibilitet.

Afskaf arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18
Ved at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18, gør man det mere appellerende for unge at bidrage til samfundsøkonomien. Dermed lærer man flere unge fra en ung alder at stå på egne ben, i stedet for at nasse på statskassen.

Gør forskningsfradraget permanent
I forbindelse med coronakrisen udvidede regeringen forskningsfradraget for virksomheder, således at det nu lød på midlertidigt 130%. I en tid hvor dansk erhvervsliv skal sætte alle sejl ind for at drive en sund forretning i en grøn omstilling er det helt vitalt, at virksomhederne har de bedst mulige forudsætninger for at kunne udvikle, innovere og forske sig frem til de brugbare løsninger, og derfor bør fradraget gøres permanent.

Fjern feriepengeformynderiet
De arbejdende danskere må hvert år omkring ferietid komme med hatten i hånden og bede om at få de 12,5% af den optjente løn udbetalt, som staten ønsker man bruger på ferie. Men staten skal blande sig langt udenom, hvad borgeren bruger sine penge på, og derfor skal feriepengesystemet afskaffes, så borgerne selv har friheden til at disponere over hele sin løn uden statens formynderi.

Afskaf fagforeningsfradraget
Man skal som borger have fri mulighed for at indgå i de foreninger, som man ønsker. I VU mener vi dog ikke, at staten skal give fradrag for, at man som borger vælger at være medlem i en fagforening. Vælger man at være medlem af en fagforening, er dette udelukkende en privatsag og staten bør ingenlunde hverken belønne eller begrænse dette medlemskab. Afskaf fagforeningsfradraget, ryd op i den kringlede fradragsjungle med et simplere skattesystem og lad borgerne beholde flere af deres egne penge.

Beløbsgrænsen ved udenlandsk arbejdskraft sænkes til overenskomst-niveau
Danmark har brug for arbejdskraft. Når denne ikke kan hentes i Danmark, må den hentes i udlandet. Derfor bør beløbsgrænsen for at hente arbejdskraft fra udlandet sænkes, så den kommer ned på overenskomst niveau. Erhvervslivet er i en tid, hvor der for alvor er brug for flere hænder. En lavere beløbsgrænse er derfor nødvendig, så mere kompetent arbejdskraft kan komme til Danmark – det vil gøre vores samfund rigere.

Den frie pension
Det danske pensionssystem er blottet for individuel frihed og personligt ansvar. Politikerne beslutter hvornår du skal gå på pension, hvordan du skal gøre det og begrænser hvor mange penge du kan efterlade til din egen alderdom. Hvis man spørger venstrefløjs-apostlene, så ved politikerne og staten nemlig bedst, hvordan hvert enkelt menneske skal leve sit liv – og deres alderdom. I stedet for dette ufrie og rigide pensionssystem bør man sætte individets frihed først. Friheden til at gå på pension som 35 årig. Friheden til at spare meget eller lidt op til sin pension. Friheden til at arbejde som 90 årig. Mennesket er i sin natur forskellig og det bør komme til udtryk ved størst mulig individuel frihed – også i vores pensionssystem. I Venstres Ungdom mener vi derfor, at folkepensionen bør afskaffes og at borgeren selv bør bestemme sin pensionsalder.

Drop kontanthjælpsmodtageres ydelse under ferie
I dag får borgere som har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder ret til 4 ugers ferie. Det betyder at borgeren kan fortsætte med at modtage kontanthjælp i disse 4 uger, hvor vedkommende reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi mener ikke at ferie er en menneskeret – og slet ikke når det sker på skatteborgernes regning. Det skal ikke være forbudt for kontanthjælpsmodtagere at tage på ferie, men systemet bør ændres, så man ikke modtager kontanthjælp under ferie – det må man selv spare op til.

Autorisation til personlige trænere
For det første: alle mennesker, som har et arbejde, spilder hvert år mindst 15 minutter på at få søgt feriepenge, hvis ikke de glemmer det. For det andet: det er ikke statens opgave at føre opsparing for borgerne. For det tredje: systemet skal administreres – det skal vi ikke Personlige trænere kan have en betydelig indvirkning på klienternes liv, og enhver skal derfor ikke kunne administrere dette. Der har været flere sager, om personlige trænere som efter at have deltaget i reality er blevet tilbudt arbejde som personlig træner uden at have fagligheden med sig. Dette har resulteret i sager, hvor deres klienter har udviklet spiseforstyrrelser, usundt forhold til træning og pådraget sig skader. Det skal ikke være hvem som helst, der kan kalde sig personlig træner, og vejlede folk om deres kost og træning, uden at have en faglighed at støtte sig op af. Derfor mener Venstres Ungdom, at det skal kræve en autorisation at kalde sig personlig træner.

Gør dagpengesatsen dynamisk!
I Danmark kan man få op til 2 års dagpenge, såfremt at man skulle blive arbejdsløs. Mange studier viser at det især er i slutningen af dagpengeperioden, at de ledige får travlt med at søge arbejde. Derfor bør man gøre dagpengeperioden dynamisk ved at hæve satsen de første 3 måneder, for herefter at laden satsen falde en smule hvert kvartal. Denne model belønner de personer som er hurtige til at få søgt hos en masse arbejdspladser, som er villige til at tage en bredere palet af jobs eller som er villige til at tage et arbejde længere væk.

Kan du arbejde, skal du arbejde.
Hvis man er sund og rask og er i stand til at arbejde, som arbejdsløs, så skal man arbejde. Et arbejde er med til at integrere og motivere den enkelte borger. Alle unge under 30 år, der er i stand til at arbejde, skal derfor i aktivering. Det vil mindske risikoen for, at unge bliver langtidsledige. I VU mener vi derfor, at man skal arbejde, hvis man kan arbejde – både for vores egen og samfundets skyld.

Kvoter er for fisk, ikke for kvinder
Ofte hører vi venstrefløjen hylde kvoter som et værktøj, der fremmer ligestilling i vores samfund. Denne tanke er dog grundlæggende forkert, og er en hån af kvinders evner. Derfor skal der ikke gøres forskel på kønnene med kvoter og lovgivning. Denne særbehandling fungerer som en omvendt ligestilling. Kvinder skal, ligesom mænd, vælges på baggrund af deres kvalifikationer og kompetencer – ikke deres køn. Hvis vi via lovgivning fremmer ét køn frem for et andet, opnår vi aldrig ligestilling – tværtimod. I Venstres Ungdom tror vi på, at kvinder sagtens kan klare sig selv, og ikke har behov for hjælp fra statens side af.

Gør lommepengene mere fleksible!
I dag eksisterer meget rigide arbejdstidsregler for unge mennesker omfattet af undervisningspligten, der blandt meget andet fratager de unge muligheden for at arbejde mere end to timer på skoledage. Dette medfører at mange unge i folkeskolerne har utroligt svært ved at finde arbejde, og hvis det lykkedes, skal afsted på arbejde ganske mange gange i ugen for at tjene en nævneværdig skilling. Vi må som liberale tro på, at de unge i fællesskab med arbejdsgiver, skole og forældre kan finde den mængde arbejde der passer den unge bedst. Det skal staten ikke bestemme! Liberalisér derfor Bekendtgørelsen om unges arbejde!

Lovliggør og anerkend sexarbejde som erhverv
Alle mennesker bør have retten til at bestemme over deres egen krop. Derfor går Venstres Ungdom ind for en fuld lovliggørelse af sexarbejde. Det skal være muligt for alle mennesker i Danmark over 18 år, som ønsker det, at sælge og købe seksuelle ydelser.Venstres Ungdom mener ikke kun, at sexarbejde skal være lovligt. Vi mener også, at sexarbejde skal anerkendes som erhverv. I dag skal alle der sælger seksuelle ydelser registrere sig som selvstændige erhvervsdrivende og betale både skat og moms. Fordi sexarbejde ikke er anerkendt som erhverv, har sexarbejdere hverken mulighed for at få dagpenge, være medlemmer af fagforeninger eller tegne en arbejdsforsikring som alle andre med et arbejde.Vi mener ligeledes, at straffelovens §233 og §233a, som omhandler rufferi, skal fjernes. Det skal være muligt for sexarbejdere, eller folk der ønsker at arbejde med sexarbejdere, at etablere virksomheder ligesom alle andre. Det vil muliggøre, at sexarbejderne vil kunne ansætte sekretærer, vagter og lign.

Nyttejobs
Det er rimeligt, at arbejdssøgende der er erklærede jobklar af jobcenteret, skal arbejde for deres kontanthjælp. Det sikre at den ledige holder sig i gang og får indarbejdet en rutine, som gør vedkommende godt rustet til en inddragelse på arbejdsmarkedet. Det vil endvidere gavne samfundet, hvis den ledige udfører et nyttejob.

Offentligt ansatte der ikke står til rådighed i pauserne, skal ikke have dem betalt!
I VU respekterer vi den danske model – at arbejdsmarkedets parter forhandler rettigheder, løn mv. Dette betyder ikke, at vi ikke har holdninger til, hvordan arbejdsmarkedet skal skrues sammen! Ca. 90% af de omkring 800.000 offentligt ansatte får deres pauser betalt, og bliver altså lønnet for at spise frokost. Disse pauser løber op i et beløb mellem 27 og 29 mia. kroner vurderede Kraka tilbage i 2018!Sad Venstres Ungdom for bordenden, som værende den offentlige arbejdsgiver, ville holdningen klart og tydeligt være at offentligt ansatte, der ikke står til rådighed i deres pauser, heller ikke skal have dem betalt. Det er sjældent, at man hos private ser betalte pauser. Det er altså kun fair at spare skatteborgernes penge når det gælder disse skattefinansierede frokoster!

Staten er ingen tømmer-virksomhed
Staten driver i øjeblikket tømmerskov i statsskovene og fungerer dermed som en konkurrerende pseudovirksomhed, som indirekte hindrer den private vækst. Vi har derudover en biodiversitetskrise, som langtfra afhjælpes af, at staten vil lege skovhugger, idet at statsskovene i højere grad tjener et formål som tømmerfabrik end levested for de sårbare arter.VU mener derfor, at vi bør fjerne staten som konkurrent på et eksisterende marked og dermed ophæve alle kommer-cielle aktiviteter i de statsejede skove, således de reelt kan tjene formålet som skov.

Stop arbejdsmarkeds-muren!
I dag er det danske arbejdsmarked udfordret af den høje danske overenskomstbestemte mindsteløn på lige over 100 kroner. Udfordringen ligger i, at det danske arbejdsmarked også består af personer, som ikke er i stand til at producere for, hvad den danske mindsteløn er på. Derfor skal det være muligt for de danske virksomheder at ansætte medarbejdere på en såkaldt indslusningsløn, hvor virksomheden kan ansætte medarbejdere til en startløn på eksempelvis 70 kroner for derefter at lade dem stige løbende i løn. Forslaget vil særligt være en integrationskatalysator, fordi indvandrere og flygtninge vil få kontakt til arbejdsmarkedet og derigennem vil de hurtigere lære sproget, og de vil indgå i et kollegialt fællesskab. I Venstres Ungdom vil vi derfor gerne i samråd med arbejdsmarkedets parter indføre en dansk indslusningsløn.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!