Retspolitik

Statens uanede midler skal stoppes! (2021)
Der skal sættes en stopper for statens uanede midler, som bliver brugt i retssager imod borgerne. Når staten taber en sag, så er den tabt, og kun undtagelsesvis skal staten have mulighed for drage borgerne i lange, besværlige og dyre ankesager. Statens midler skal ikke bruges på at vinde ankesager!

Ret til at få rettet åbenlyse fejl i ens lægejournal (2021)
Det er i dag ikke muligt at stille krav om at få slettet eller redigeret de oplysninger der står i ens lægejournal. Årsagen skal findes i at patientjournalen kan have betydning i tilsynssager med sundhedspersoner, behandlingssteder, straffesager m.m. Dog har flere tilfælde vist at der kan begås fejl og der derfor kan komme til at fremgå fejlagtige oplysninger, hvilket det bør være naturligt at kunne få rettet eller slettet.

Nej tak til mærkning af retoucherede reklamer (2021)
Københavns Kommune har før ønsket at regulere, at der skal være et advarselsmærkat på reklamer med retoucherede elementer på. Siden hen har SF i Aarhus Kommune ville indføre samme regulerende tiltag. Når København- og Aarhus Kommune gør dette, så̊ fordummer de borgerne og fortæller en historie om, at det er synd for dem, da borgerne synes at blive et offer for det skønhedsideal, som reklamen viser. VU tror på det liberale princip, der sigter mod at fremme individernes frihed – også frihed til at træffe dårlige valg, så længe man har været oplyst om risiko. Forbrugerne er ikke så uvidende som venstrefløjen synes at gøre dem, derfor siger VU “nej tak” til venstrefløjens offerliggørelse af borgerne.

Fingrene væk fra min daus paus (2021)
Når du bliver 18 er du gammel nok til at tage kviklån, blive gift, køre bil, og alt andet voksenlivet måtte have at byde på. Men når det kommer til produkter, der indeholder nikotin, lever vi i en formynderstat, og vi må forstå at staten ved bedst. Det er forkert, og derfor mener VU, at det igen skal gøres lovligt at bruge disse produkter i skoletiden. Det handler om det frie valg.

Lad mig ryge mine mentolcigaretter (2021)
20. maj blev det ikke længere muligt at købe mentolcigaretter i hele EU. Helt grundlæggende må det være op til den enkelte, hvorvidt man ønsker at ryge med mentol. Derudover, er det ikke et tiltag, som forhindrer mentol i at ende i cigaretterne, da det nemt kan erstattes med væske fra e-cigaretter. Så længe man er 18 år gammel, er man ansvarlig nok til at kunne fra- og tilvælge om man ønsker at ryge, også hvis de smager af mentol.

Staten skal ikke blande sig i, hvad min E-cigaret skal smage af (2021)
Politikerne har sørget for, at e-cigaretter, på sigt, ikke må smage af enten frugt eller slik. Fremadrettet er det kun smag af tobak og mentol som kan købes. Det kan simpelthen ikke passe, at staten skal blande sig i, hvad min E-cigaret smager af! En anseelig gruppe som begynder at bruge E-cigaret, har typisk været storrygere, og begynder på E-cigaret, netop for at komme væk fra bl.a. tobaksmagen. For denne gruppe må det være en lettelse at kunne få lov til at ryge en e-cigaret med lavt nikotinindhold, og uden smagen af nikotin. Hvis man kun får lov til at dampe med tobaksmag, så frygtes det, at nogle blot vil gå tilbage til at ryge alm. cigaretter, hvilket vil have den modsatte effekt af det ønskede. Ydermere, så kan de væsker der kan købes til e-cigaret fås helt uden nikotin. Dvs. at de der ønsker at trappe ned på det nikotinen kan gøre dette igennem en e-cigaret. Det er derfor altafgørende, at man giver de, som ønsker at trappe ned, eller stoppe helt med at ryge, et alternativ. Et alternativ som ikke kun kan smage af det samme som cigaretten selv eller af en mintpastil! Derfor mener Venstres Ungdom, at fabrikanterne selv må bestemme hvilken slags smag de ønsker i deres væsker, og folk der ryger e-cigaret skal kunne vælge imellem både kaffe- og grapefrugtsmag.

Ofret før gerningsmanden (2021)
I Venstres Ungdom går vi ind for, at offerets ve og vel, som minimum, er lige så vigtigt som gerningsmandens. Når der fordeles midler til rehabilitering, skal fokus ikke udelukkende ligge på gerningsmanden. Alt for ofte bliver offeret glemt, og mange lever alt for længe med mén fra grove forbrydelser som eksempelvis voldtægter, uden værktøjer til at håndtere den forbrydelse de er blevet udsat for. Det er vigtigt at der tages større hensyn for at sikre offerets velbefindende.

Herre i eget hus, menneske i egen natur (2021)
Det er en helt grundlæggende rettighed at forsvare sin egen ejendom. I Danmark er det i dag desværre sådan, at denne rettighed ikke er tilstrækkeligt sikret. Det er fuldkomment utilstedeligt, at man ikke alene skal gå med frygten for overfald i egen ejendom, men også skal frygte, at et retmæssigt forsvar af sin private ejendom kan medføre en voldsdom. Hvis ikke man skal kunne forsvare sin egen ejendom uden at skulle straffes for dette, hvad skulle man så kunne forsvare? Udsættes man for et voldeligt overfald i sit eget hjem, så skal man kunne forsvare sig med mere end blot hårde ord. Derfor mener Venstres Ungdom, at man ikke skal kunne dømmes for selvforsvar af sin egen private ejendom.

Muliggør tatoveringer på hele kroppen (2021)
I Danmark har det siden 1966 været ulovligt at udføre tatovering på en person i hoved, på hals og på hænder. Venstres Ungdom mener at det bør være individets eget valg at vælge, hvor på kroppen man vil tatoveres, ikke statens.

Når du er en fri mand, er du en fri mand (2021)
I Danmark er den ingen forældelsesfrist i politiets register af kriminalitet begået af en borger. Hvis man 15 år efter at have begået en ikke personfarlig kriminalitet har været en lovlydig borger, burde sådan registreringer slettes. Registreringerne kan f.eks. bruges ved ansættelser i det offentlige, men efter 15 år burde man have tillid til borgeren igen. Derfor mener Venstres Ungdom, at det burde derfor være muligt at søge om slettelse i disse registre efter 15 år, såfremt man har været lovlydig.

Fængsel er fængsel (2021)
Der skal sættes en stopper for luksuriøse goder som de indsatte i landets fængsler har adgang til. Det kan ikke være rigtigt, at man via et ophold i fængslet kan sikre sig udlandsrejser, dykkercertifikater med mere. VU mener, at et fængsel er et fængsel , og ikke en billet til underholdning på vore alles regning!

Legalisér narkotika (2020)
Hvad man gør mod sig selv, der ikke påvirker andre, rager ikke andre. Dette er et fuldstændig fundamentalt princip i det liberale tankegods, og ét vi normalvis støtter op om i Venstres Ungdom. Vil Venstres Ungdom stå ved, at vi tror på individets autonomi og frihed, må vi nødvendigvis også gå ind for at realisere individets frie valg. Derfor mener Venstres Ungdom at køb, salg, besiddelse og indtagelse af narkotika bør være legalt.

Begræns statens ankemulighed (2020)
Statens ret til appel skal begrænses, idet det er byrdefuldt for borgeren at føre sag mod staten og alle dens ressourcer. En tur i retssystemet mod staten vil altid være både tidskrævende, dyrt og opslidende. Som altovervejende hovedregel bør borgeren derfor ikke skulle tilbringe mere tid i det altid opslidende retssystem, når vedkommende har vundet første i første instans over staten. Staten bør derfor kun have ret til at appellere afgørelser, der enten er af principiel karakter, eller hvor der foreligger særlige grunde, som f.eks. at sagen angår stor økonomisk værdi, og der efter afgørelsen er kommet nye beviser. Hvorvidt der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde til appel, bør foretages af et uvildigt kompetent organ som f.eks. Procesbevillingsnævnet – som i dag også håndterer borgernes sager.

Du skal ikke skyde din jagtmakker i en brandert (2020)
 I dag er det sådan, at der ikke er fastsat nogen promillegrænse for hvor meget du må drikke imens du er på jagt. Det er op til den enkelte jæger. Det er fuldkommen forkasteligt at man inden for lovens rammer kan drikke sig fra sans og samling imens man er på jagt!Derfor mener VU, at der skal sættes en grænse for hvor meget man kan drikke på 0,5 promille, svarende til grænsen når man kører bil.

Fjern politiets uendelige magtbeføjelser (2020)
I februar 2021 trådte en ændring af retsplejeloven i kraft, som betyder at Politiet nu ikke længere behøves at indhente en retskendelse ved en domstol, hvis de som led i en efterforskning skal bruge adgang til borgeres bankkonti. Denne lovændring skyldes primært, at partierne bag aftalen ønsker en besparelse i de offentlige budgetter på 8,5 mio. kr. Derudover har SF bl.a. udtalt, at det tidligere krav om retskendelse ifm. indhentning af borgeres bankoplysninger er “ lidt som papir for papirets skyld.” Lovændringen har fået kritik fra flere fronter – heriblandt Østre Landsret, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Dommerforeningen, hvor sidstnævnte bl.a. udtaler at lovændringen “rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål.” Venstres Ungdom er enig i denne kritik og mener pga. det massive retssikkerhedsmæssige problem i denne lovændrig, at loven skal omgøres, så Politiet igen skal indhente retskendelser, når de vil rode i borgers bankoplysninger.

Lad solen gå ned over Mettemors ekstreme beføjelser (2020)
Regeringen har grundet coronaen fået mulighed for at gennemføre en masse indgreb i danskernes hverdag med de såkaldte solnedgangsklausuler. Disse skal ikke vare et sekund længere end nødvendigt og derfor skal de fjernes omgående.

Liberaliser knivloven – igen (2020)
I dag skal man have et anerkendelsesværdigt formål for at bære en kniv. Det betyder, at man ikke må have en lom-mekniv på sin person til små gøremål i hverdagen, da der ikke er tale om et specifikt anerkendelsesværdigt formål. Multitools som Schweizerkniv og Leatherman er begge underlagt samme regel. En kniv er ikke et våben, før det bliver brugt som et – indtil da er det et værktøj.Gør det lovligt at bære én lommekniv eller ét multitool pr. person uden noget anerkendelsesværdigt formål.

Opdelingen af motorcykelkørekortet er en opdeling af de borgerlige rettigheder! (2020)
I Danmark har vi valgt at opdele motorcykelkørekortet i tre kategorier: A1, A2 og A. Her har man fra politisk side blandt andet valgt at fastsætte aldersgrænser for hvor gammel, man skal være for at færdes i trafikken på motorcykler af en vis størrelse – aldersgrænser der ligger over 18 år. VU mener på en helt principielt plan, at dette kan sidestilles med at gradbøje de demokratiske rettigheder for juridisk myndige individer, og at der her er tale om en aldersdiskrimination af unge juridisk myndige individer, og at det dermed er en krænkelse af de borgerlige rettigheder. Derfor stiller jeg denne resolution, om at VU skal være imod opdelingen af motorcykelkørekortet.

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning nu! (2020)
I Venstres Ungdom mener vi, at den forældede voldtægtslovgivning skal erstattes af en ny lovgivning, som baseres på samtykke. I stedet for aktivt at skulle sige nej, før der er tale om en voldtægt, skal man aktivt tilkendegive samtykke. Der er behov for at ændre den kultur, der findes omkring sex i Danmark.

Lad tobaksfirmaerne reklamere igen (2020)
Der kan ikke være en sjæl i kongeriget, der ikke ved, at det er farligt og sundhedsskadeligt at ryge. Dem, der vælger at ryge, har truffet et frit valg, og de vælger at leve med risiciene. I lyset deraf giver det ingen mening, at tobaks-firmaerne ikke får lov til at reklamere på lige vilkår med andre selskaber, der i mange tilfælde også sælger sundhedsskadelige produkter. Vi behøver ikke barnepigestatens beskyttelse for at modstå tobakfirmaernes reklamer.

Stil magthaverne til ansvar (2020)
I et demokrati skal det altid være muligt at stille magthaverne til ansvar for deres beslutninger, men med den nuværende offentlighedslov fra 2013, er det i dag sværere end nogensinde at få aktindsigt. Det skyldes blandt andet offentlighedslovens §24 den såkaldte ministerbetjeningsregel. Loven er mange gange blevet stærkt kritiseret, blandt andet af Dansk Journalistforbund og i 2016 af Folketingets ombudsmand som konkluderede følgende:“Ministerbetjeningsreglen fører i praksis til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt”. Derfor mener Ven-stres Ungdom, at vi skal reformere offentlighedsloven, samt fjerne ministerbetjeningsreglen, så offentligheden igen kan holde magthaverne til ansvar.

Strømlinet aldersbegrænsning på hasardspil (2020)
I Danmark er der forskellige aldersbegrænsninger på hasardspil, herunder heldspil og vidensspil. Som det er i dag, er aldersbegrænsningen på heldspil; Lotto, Joker, Keno, skrab og Millionlotteriet på 16 år, men modsat er aldersbegrænsningen på vidensspil; sportsvæddemål, Tips og Trackside på 18 år. Denne forskel kan være medvirkende til, at aldersbegrænsningerne er svære at forstå, og derfor i større omfang ikke overholdes. Endnu værre er, at unge under 18 år kan spille for op til 15.000 kr. dagligt hos en forhandler på heldspil, men må ikke spille små 10 kr. på vidensspil. Hvis aldersbegrænsningerne er til for at beskytte vores unge imod hasardspil, der kan påvirke dem negativt, så skal aldersbegrænsningerne på alle hasardspil i Danmark strømlines, så lovgivningen ikke rammer helt skævt. Derfor mener Venstres Ungdom, at alle hasardspil, heldspil og vidensspil, der sælges i Danmark, skal have samme aldersbegrænsning!

Ytringsfrihed gælder også flagstænger – liberaliser flagreglerne (2020)
Foruden en række nordiske flag samt EU- og FN-flaget, er det som udgangspunkt forbudt i Danmark at hejse andre flag end Dannebrog med mindre, man har fået særlig tilladelse af det lokale politi.I Venstres Ungdom mener vi, at den private ejendomsret vejer tungere end de danske flagregler. Alle personer i Danmark skal derfor have ret til at flage med hvad de vil, hvornår de vil på deres egen private grund. Desuden mener VU, at politiet har mange andre og vigtigere opgaver at løse end at bestemme hvilke flag, beboere i Danmark må flage med. Derfor mener VU, at de danske flagregler skal liberaliseres.

Scroll til toppen

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!