Resolutioner – Retspolitik

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Legalisér narkotika
Hvad man gør mod sig selv, der ikke påvirker andre, rager ikke andre. Dette er et fuldstændig fundamentalt princip i det liberale tankegods, og ét vi normalvis støtter op om i Venstres Ungdom. Vil Venstres Ungdom stå ved, at vi tror på individets autonomi og frihed, må vi nødvendigvis også gå ind for at realisere individets frie valg. Derfor mener Venstres Ungdom at køb, salg, besiddelse og indtagelse af narkotika bør være legalt.

Begræns statens ankemulighed
Statens ret til appel skal begrænses, idet det er byrdefuldt for borgeren at føre sag mod staten og alle dens ressourcer. En tur i retssystemet mod staten vil altid være både tidskrævende, dyrt og opslidende. Som altovervejende hovedregel bør borgeren derfor ikke skulle tilbringe mere tid i det altid opslidende retssystem, når vedkommende har vundet første i første instans over staten. Staten bør derfor kun have ret til at appellere afgørelser, der enten er af principiel karakter, eller hvor der foreligger særlige grunde, som f.eks. at sagen angår stor økonomisk værdi, og der efter afgørelsen er kommet nye beviser. Hvorvidt der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde til appel, bør foretages af et uvildigt kompetent organ som f.eks. Procesbevillingsnævnet – som i dag også håndterer borgernes sager.

Du skal ikke skyde din jagtmakker i en brandert
I dag er det sådan, at der ikke er fastsat nogen promillegrænse for hvor meget du må drikke imens du er på jagt. Det er op til den enkelte jæger. Det er fuldkommen forkasteligt at man inden for lovens rammer kan drikke sig fra sans og samling imens man er på jagt!Derfor mener VU, at der skal sættes en grænse for hvor meget man kan drikke på 0,5 promille, svarende til grænsen når man kører bil.

Fængsel er fængsel
Der skal sættes en stopper for luksuriøse goder som de indsatte i landets fængsler har adgang til. Det kan ikke være rigtigt, at man via et ophold i fængslet kan sikre sig udlandsrejser, dykkercertifikater med mere. VU mener, at et fængsel er et fængsel , og ikke en billet til underholdning på vore alles regning!

Fjern ANPG-kameraer
AutomatiskNummerPladeGenkendelse-kameraer hænger på mange motorvejsbroer i Danmark og overvåger flere hund-rede tusinde biler om dagen. Foruden de stationære ANPG-kameraer, forsøger ordensmagten sig nu med mobile, som installeres på politibiler, overvåger alt forbi kørende og lager information. Alles nummerplade bliver fotograferet og gemt, så staten altid ved, hvor du befinder dig. Det er i bedste George Orwell-stil, at politiet konstant får flere beføjelser til at bruge og gemme den data, som de vil. Nej tak til overvågning, som gør alle til mistænkte!

Fjern politiets uendelige magtbeføjelser
1. februar 2021 trådte en ændring af retsplejeloven i kraft, som betyder at Politiet nu ikke længere behøves at indhente en retskendelse ved en domstol, hvis de som led i en efterforskning skal bruge adgang til borgeres bankkonti. Denne lovændring skyldes primært, at partierne bag aftalen ønsker en besparelse i de offentlige budgetter på 8,5 mio. kr. Derudover har SF bl.a. udtalt, at det tidligere krav om retskendelse ifm. indhentning af borgeres bankoplysninger er “ lidt som papir for papirets skyld.” Lovændringen har fået kritik fra flere fronter – heriblandt Østre Landsret, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Dommerforeningen, hvor sidstnævnte bl.a. udtaler at lovændringen “rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål.” Venstres Ungdom er enig i denne kritik og mener pga. det massive retssikkerhedsmæssige problem i denne lovændrig, at loven skal omgøres, så Politiet igen skal indhente retskendelser, når de vil rode i borgers bankoplysninger.

Fjern politiets muligheder for oprettelse af visitationszoner.
Et af de allervigtigste elementer bag princippet om retssikkerhed, hviler på gennemsigtigheden bag de beslutninger, som politiet træffer. Det danske politi har siden 2004 kunne oprette visitationszoner, hvor politiet får en magt af en anden verden! Visitationszoner betyder i dag, at politiet præventivt har mulighed for at anholde borgere, hvis de opholder sig i én af disse famøse zoner. Endvidere kan borgere visiteres uden konkret mistanke. Det bryder direkte med tankerne om gennemsigtighed. Anvendelsen af disse visitationszoner er blevet stadigt mere omfattende, sågar også ulovlige; i september 2008 kunne CEPOS berette, at Københavns Politi havde oprettet én stor visitationszone i hele Københavns politikreds – der inkluderede flere kommuner på samme tid.

Herre i eget hus, menneske i egen natur
Det er en helt grundlæggende rettighed at forsvare sin egen ejendom. I Danmark er det i dag desværre sådan, at denne rettighed ikke er tilstrækkeligt sikret. Det er fuldkomment utilstedeligt, at man ikke alene skal gå med frygten for overfald i egen ejendom, men også skal frygte, at et retmæssigt forsvar af sin private ejendom kan medføre en voldsdom. Hvis ikke man skal kunne forsvare sin egen ejendom uden at skulle straffes for dette, hvad skulle man så kunne forsvare? Udsættes man for et voldeligt overfald i sit eget hjem, så skal man kunne forsvare sig med mere end blot hårde ord. Derfor mener Venstres Ungdom, at man ikke skal kunne dømmes for selvforsvar af sin egen private ejendom.

Hvor blev der af tilliden?
“Tillid er godt, kontrol er bedre”, dette er regeringens holdning. Venstres Ungdom mener, at privatlivetsfred er en helt basal menneskeret. Det kan aldrig være statens opgave at masseovervåge ganske almindelige, lovlydige danskere. Tillid skal altid være grundlaget for det danske samfund. Hvis en familie vil en tur i parken, så skal både far, mor og børn vide, at ingen statslig instans kigger med. Regeringen vil – med et ræsonnement, der hedder sikkerhed, terrortrussel og sprængninger i København –nu lave overvågning, der er på et helt nyt niveau. Løsningen er aldrig at overvåge mere. Løsningen er aldrig,at folk skal føle, at nogle skygger og kigger dem over skulderen. Løsningen er til gengæld, at politiet skal have de fornødne ressoucer, der skal til, for at bekæmpe kriminaliteten. Derfor tager Venstres Ungdom afstand til enhver holdning, som omhandler masseovervågning af lovlydige borgere.

Ulven skal skydes
Alt for mange københavnere og Alternativister har haft travlt med at kæmpe for ulve i Jylland – selvom langt de fleste bor langt væk fra dem. Dette betyder, at det nu kan være strafbart at bekæmpe rovdyr i sit nabolag. Disse ulve kan skabe problemer for lokale bønder, som ejer kreatur, hvor ulvene angriber dem. Derudover skaber det et utryg miljø for yngre personer.  Derfor skal bonden og jyden have lov til at forsvare sin ejendom, hvis jyden bliver truet af ulven.

Muliggør tatoveringer på hele kroppen
I Danmark har det siden 1966 været ulovligt at udføre tatovering på en person i hoved, på hals og på hænder. Venstres Ungdom mener at det bør være individets eget valg at vælge, hvor på kroppen man vil tatoveres, ikke statens.

 Når du er en fri mand, er du en fri mand
I Danmark er den ingen forældelsesfrist i politiets register af kriminalitet begået af en borger. Hvis man 15 år efter at have begået en ikke personfarlig kriminalitet har været en lovlydig borger, burde sådan registreringer slettes. Registreringerne kan f.eks. bruges ved ansættelser i det offentlige, men efter 15 år burde man have tillid til borgeren igen. Derfor mener Venstres Ungdom, at det burde derfor være muligt at søge om slettelse i disse registre efter 15 år, såfremt man har været lovlydig.

Indfør kumuleret straf ved fængselsstraf
Kumulation af straf anvendes allerede i dag på nogle retslige områder. Dette omfatter blandt andet det færdselsretlige-område, hvor den samlede bødestraf for flere færdselslovsovertrædelser som udgangspunkt beregnes ved at lægge bøden for de enkelte færdselslovsovertrædelser sammen. Dette omfatter dog ikke fængselsstraffe, hvor der i dag anvendes modereret kumulation. For at imødekomme princippet om strengere straffe, ønsker Venstres Ungdom at indføre strengere strafudmåling ved dom for flere kriminelle forhold samtidig. Med andre ord vil det sige, at straffen skal vokse i samme takt som antallet af forbrydelser, som der dømmes for.

Lad solen gå ned over Mettemors ekstreme beføjelser
Regeringen har grundet coronaen fået mulighed for at gennemføre en masse indgreb i danskernes hverdag med de såkaldte solnedgangsklausuler. Disse skal ikke vare et sekund længere end nødvendigt og derfor skal de fjernes omgående.

Legalisér peberspray
I Venstres Ungdom mener vi, at man skal kunne forsvare sig selv med peberspray i den offentlige såvel som private sfære i en tid, hvor politiets ressourcer er begrænsede.

Liberaliser knivloven – igen
I dag skal man have et anerkendelsesværdigt formål for at bære en kniv. Det betyder, at man ikke må have en lom-mekniv på sin person til små gøremål i hverdagen, da der ikke er tale om et specifikt anerkendelsesværdigt formål. Multitools som Schweizerkniv og Leatherman er begge underlagt samme regel. En kniv er ikke et våben, før det bliver brugt som et – indtil da er det et værktøj.Gør det lovligt at bære én lommekniv eller ét multitool pr. person uden noget anerkendelsesværdigt formål.

Nej til censur på nettet.
På nuværende tidspunkt har Danmark sat en blokering på alt fra spillehjemmesider til sider om lægemidler – vel og mærke en blokering, der nemt kan omgås af menigmand, med nutidens teknologi. Venstres Ungdom er imod censur på internettet, og mener at Danmark bør stoppe ethvert forsøg på at censurere internettet for de danske borgere.

Ofret før gerningsmanden
I Venstres Ungdom går vi ind for, at offerets ve og vel, som minimum, er lige så vigtigt som gerningsmandens. Når der fordeles midler til rehabilitering, skal fokus ikke udelukkende ligge på gerningsmanden. Alt for ofte bliver offeret glemt, og mange lever alt for længe med mén fra grove forbrydelser som eksempelvis voldtægter, uden værktøjer til at håndtere den forbrydelse de er blevet udsat for. Det er vigtigt at der tages større hensyn for at sikre offerets velbefindende.

Opdelingen af motorcykelkørekortet er en opdeling af de borgerlige rettigheder!
I Danmark har vi valgt at opdele motorcykelkørekortet i tre kategorier: A1, A2 og A. Her har man fra politisk side blandt andet valgt at fastsætte aldersgrænser for hvor gammel, man skal være for at færdes i trafikken på motorcykler af en vis størrelse – aldersgrænser der ligger over 18 år. VU mener på en helt principielt plan, at dette kan sidestilles med at gradbøje de demokratiske rettigheder for juridisk myndige individer, og at der her er tale om en aldersdiskrimination af unge juridisk myndige individer, og at det dermed er en krænkelse af de borgerlige rettigheder. Derfor stiller jeg denne resolution, om at VU skal være imod opdelingen af motorcykelkørekortet.

Respekt for magtdelingen
Som liberalt parti tager Venstres Ungdom stærk afstand til politikere, som ønsker at ændre ved magttredelingen, som vi kender den i dag. I sager med grov- og personfarlig kriminalitet ønsker flere politikere at indføre minimum- og normalstraf, og dermed føre dømmende virksomhed. Venstres Ungdom tager stærk afstand til ændring af den eksisterende magtadskillelse – politikere skal være loyale i deres udformning af strafferammer; de skal ikke afgøre, hvordan domstolene skal dømme!

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning nu!
I Venstres Ungdom mener vi, at den forældede voldtægtslovgivning skal erstattes af en ny lovgivning, som baseres på samtykke. I stedet for aktivt at skulle sige nej, før der er tale om en voldtægt, skal man aktivt tilkendegive samtykke. Der er behov for at ændre den kultur, der findes omkring sex i Danmark.

Nej tak til mærkning af retoucherede reklamer
Københavns Kommune har før ønsket at regulere, at der skal være et advarselsmærkat på reklamer med retoucherede elementer på. Siden hen har SF i Aarhus Kommune ville indføre samme regulerende tiltag. Når København- og Aarhus Kommune gør dette, så̊ fordummer de borgerne og fortæller en historie om, at det er synd for dem, da borgerne synes at blive et offer for det skønhedsideal, som reklamen viser. VU tror på det liberale princip, der sigter mod at fremme individernes frihed – også frihed til at træffe dårlige valg, så længe man har været oplyst om risiko. Forbrugerne er ikke så uvidende som venstrefløjen synes at gøre dem, derfor siger VU “nej tak” til venstrefløjens offerliggørelse af borgerne.

Snus til folket!
Vi skal stoppe hetzen imod røgfri tobak – der er ingen udover snusbrugeren selv, der tager nogen form for skade. På baggrund af et EU-direktiv er Danmark blevet tvunget til at kriminalisere salget af snus. Dog har Sverige formået at forhandle en særaftale, så de har kunnet bevare snussalget. Derfor skal Danmark stille krav om en lignende aftale, så snus igen kan blive lovligt!

Statens uanede midler skal stoppes!
Der skal sættes en stopper for statens uanede midler, som bliver brugt i retssager imod borgerne. Når staten taber en sag, så er den tabt, og kun undtagelsesvis skal staten have mulighed for drage borgerne i lange, besværlige og dyre ankesager. Statens midler skal ikke bruges på at vinde ankesager!

Stil magthaverne til ansvar
I et demokrati skal det altid være muligt at stille magthaverne til ansvar for deres beslutninger, men med den nuværende offentlighedslov fra 2013, er det i dag sværere end nogensinde at få aktindsigt. Det skyldes blandt andet offentlighedslovens §24 den såkaldte ministerbetjeningsregel. Loven er mange gange blevet stærkt kritiseret, blandt andet af Dansk Journalistforbund og i 2016 af Folketingets ombudsmand som konkluderede følgende:“Ministerbetjeningsreglen fører i praksis til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt”. Derfor mener Ven-stres Ungdom, at vi skal reformere offentlighedsloven, samt fjerne ministerbetjeningsreglen, så offentligheden igen kan holde magthaverne til ansvar.

Strømlinet aldersbegrænsning på hasardspil
I Danmark er der forskellige aldersbegrænsninger på hasardspil, herunder heldspil og vidensspil. Som det er i dag, er aldersbegrænsningen på heldspil; Lotto, Joker, Keno, skrab og Millionlotteriet på 16 år, men modsat er aldersbe-grænsningen på vidensspil; sportsvæddemål, Tips og Trackside på 18 år. Denne forskel kan være medvirkende til, at aldersbegrænsningerne er svære at forstå, og derfor i større omfang ikke overholdes. Endnu værre er, at unge under 18 år kan spille for op til 15.000 kr. dagligt hos en forhandler på heldspil, men må ikke spille små 10 kr. på vidensspil. Hvis aldersbegrænsningerne er til for at beskytte vores unge imod hasardspil, der kan påvirke dem negativt, så skal aldersbegrænsningerne på alle hasardspil i Danmark strømlines, så lovgivningen ikke rammer helt skævt. Derfor mener Venstres Ungdom, at alle hasardspil, heldspil og vidensspil, der sælges i Danmark, skal have samme aldersbegrænsning!

Tillad ”no cure, no pay”-princippet i retssager
Venstres Ungdom ønsker at tillade ”no cure, no pay”-konceptet for så vidt angår advokater. Princippet betyder, at advokater må lave aftaler, hvor man kun må have et salær fra klienter, hvis man vinder sagen. I ankesager mod statens uanede midler, har borgeren derved mulighed for at få advokatbistand, trods knappe ressourcer.

Udliciter politiarbejdsopgaver
I de seneste år har politiet oplevet stigende pres, grundet mange ressourcekrævende opgaver. I august 2019 viste helt nye tal fra Rigspolitiet, at politiet i hele landet havde 832.939 overarbejdstimer til gode i juni 2019. Med denne stigende tendens ønsker Venstres Ungdom derfor at udlicitere politiopgaver, som politiet i dag ikke har mulighed for at løse – eksempelvis opklaring af butikstyveri, indbrud, bevogtning af grænser og lign. Erfaringer fra Storbritannien viser, at udlicitering af arbejdsopgaver hos politiet er med til at frigøre ressourcer hos politiet.

Fingrene væk fra min daus paus
Når du bliver 18 er du gammel nok til at tage kviklån, blive gift, køre bil, og alt andet voksenlivet måtte have at byde på. Men når det kommer til produkter, der indeholder nikotin, lever vi i en formynderstat, og vi må forstå at staten ved bedst. Det er forkert, og derfor mener VU, at det igen skal gøres lovligt at bruge disse produkter i skoletiden. Det handler om det frie valg.

VU går ind juridisk abort
Når en kvinde bliver gravid, er det ofte hende, som har det sidste ord, når det kommer til at få et barn. Ønsker kvinden ikke at beholde barnet, kan hun – groft sagt – bare få en abort. Denne mulighed har fædrene ikke. De kan ikke vælge faderrollen fra, ligesom kvinder kan vælge moderrollen fra. Med juridisk abort kan manden vælge at fraskrive sig faderskabet, hvis han ønsker det. I diskussionen omkring juridisk abort kommer argumentet om barnets tarv altid op – at det er vigtigt for barnet at kende sine forældre. Dette argument gør sig dog ikke gældende, når der f.eks. er tale om sæddonation, hvor man som mand kan vælge at være anonym. Derfor undre vi os over, at dette argument gør sig gældende, når vi taler om juridisk abort. Man må gå ud fra, at det bedste for et barn måtte være at kende begge forældre – og at begge forældre ønsker barnet. Dette er dog ikke altid tilfældet. Derfor skal man som mand have rettighederne til at fraskrive sig faderskabet for et barn. Derfor ønsker VU, at juridisk abort skal være lovligt!

Ytringsfrihed gælder også flagstænger – liberaliser flagreglerne
Foruden en række nordiske flag samt EU- og FN-flaget, er det som udgangspunkt forbudt i Danmark at hejse andre flag end Dannebrog med mindre, man har fået særlig tilladelse af det lokale politi.I Venstres Ungdom mener vi, at den private ejendomsret vejer tungere end de danske flagregler. Alle personer i Danmark skal derfor have ret til at flage med hvad de vil, hvornår de vil på deres egen private grund. Desuden mener VU, at politiet har mange andre og vigtigere opgaver at løse end at bestemme hvilke flag, beboere i Danmark må flage med. Derfor mener VU, at de danske flagregler skal liberaliseres.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!