Resolutioner – Social, sundhed og kommunal

En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne.

Snottede næser er ikke vigtigere end knækkede psyker
I Venstres Ungdom ønsker vi at gøre op med den nuværende fordeling af brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen. Af diverse historiske årsager er brugerbetalingen koncentreret på utroligt få områder, såsom tandpleje, kiropraktorer og psykologhjælp – alt imens at primært besøg hos den praktiserende læge er fuldstændigt fritaget. Dette ønsker Venstres Ungdom at gøre op med og indføre en brugerbetaling på besøg hos den praktiserende læge og lave en provenuneutral omlægning, hvor psykologhjælp, tandpleje, medicin og lignende bliver gjort billigere for patienten. En snottet næse er ikke vigtigere end en knækket psyke.

Fri abort er en menneskeret
Kvinder skal have retten over egen krop. Danmark har haft fri abort siden 1973, men derfor er det stadig vigtigt, at man sikrer en fortsat opbakning til denne lov. Kvinder skal have magten over egen krop, og selv kunne bestemme hvorvidt de ønsker en graviditet. Lige nu er de gældende regler, at en kvinde over 18 år frit kan få foretaget en abort inden udgangen af 12. graviditetsuge. Dette kan ske uden, at kvinden skal stå til regnskab og begrunde sit valg. I Danmark har vi et velfungerende abort-system, hvor kvinder, der søger om senere abort end 12. Graviditetsuge, skal have det besluttet af et fagpanel. Vi giver læger og andet sundhedspersonale retten til at nægte at deltage ved en abort, f.eks. hvis dette strider imod deres religiøse holdninger. Der er derfor ingen logik i at ville forbyde eller ændre vores frie abort, når den fungerer for alle involverede parter.

Lovliggør brug af kommercielle rugemødre
I Danmark er det ikke muligt at indgå en juridisk gyldig aftale om, at en kvinde føder et barn, som hun efter fødslen skal udlevere til en anden. Det betyder, at en rugemor kan nægte at udlevere barnet, ligesom aftagerforældrene kan nægte at tage imod det. Det er desuden forbudt for danske læger at medvirke til nogen form for assisteret reproduktion, hvis de ved, at den kvinde, de hjælper med at blive gravid, skal være rugemor. Det er samtidig ulovligt for en tredjepart at formidle kontakt mellem rugemødre og barnløse par. Skulle man være så heldig at kende en, som ønsker at være rugemor, at det samtidig ulovligt at betale kvinden for det. Det gør det praktisk talt umuligt for barnløse par eller soleforælder at finde en rugemor i Danmark.
I Venstres Ungdom mener vi, at alle kvinder har retten til selv at bestemme over deres egen livmoder. Derfor skal det være fuldt lovligt at være rugemor i Danmark, at modtage betaling for det, samt at formidle kontakten mellem potentielle rugemødre og barnløse par. Det vil sikre, at der sker under ordnede forhold i Danmark samt under de rette juridiske aftaler, som vil gøre det sikrere for både rugemoderen og aftagerforældrene. Det vil desuden forbedre ligestillingen for homoseksuelle mandlige par og solofædre, som i dag har færre muligheder for at blive forældre end enlige eller homoseksuelle kvinder.

Coronakrisen er bare den første sundhedskrise, der venter når verdenssamfundet ikke arbejder sammen
Infektionssygdomme kender ikke landegrænser og vi har netop set, hvad der sker når lande isolerer sig i stedet for at samarbejde når det handler om infektionssygdomme og behandling heraf. I Venstres Ungdom mener vi derfor, at vi i Danmark skal deltage i stærke samarbejder om bekæmpelse af infektionssygdomme. Herunder skal vi samarbejde om forskning i behandling, modarbejde nethandel af receptpligtig medicin samt tiltag der bedre og opretholder flokimmunitet.

Barsel skal være øremærket barnet
I Venstres Ungdom mener vi, at barsel skal være øremærket barnet. Det skal være den enkelte families ultimative valg at vælge, hvordan barslen skal deles. Når vi har øremærket barsel, frafalder den, hvis den forælder, den er øremærket, ikke tager barslen. Det er et statsligt overgreb som Venstres Ungdom siger nej til!

Tilfør flere penge til psykiatrien
Igennem flere årtier, har den politiske røde tråd på psykiatriområdet været besparelser. Dette imens at vi hvert år oplever flere og flere, der er i kontakt med psykiatrien. Ydermere har covid-19s spor blot i endnu højere grad Tiden er inde til at vende bøtten, og tilføre midler til dette område, så vi har en psykiatri vi kan være bekendt at tilbyde de borgere der har brug for den. Derfor mener vi i Venstres Ungdom, at der skal tilføres flere penge til psykiatrien, således vi kan få flere behandlere, mere effektive processer og ikke mindst hurtigere svartider.

Bekæmp hjemløshed med fornuft
I Danmark har vi et stigende problem med hjemløse. Problemet er dog ikke, at vi ikke tilbyder dem hjælp – vi tilbyder dem blot den forkerte hjælp. I dag tilbyder vi hjemløse en bolig, men situationen er den, at mange hjemløse ikke blot bolig har brug for, men decideret hjælp. Derfor går vi i Venstres Ungdom ind for at indføre skæve boliger, med en social vicevært, der skal sørge for at hjælpe de hjemløse tilbage på sporet, og få dem tilbage i samfundet og væk fra gaden.

Stop populisme i sundhedsvæsenet
Sundhedsvæsenet kan ikke behandle alle patienter, når borgerne fortsat bliver ældre og derfor har flere sygdomme. Nogle sygdomme er blevet “populære” og har fået meget mediedækning, hvilket har medført bedre behandlingsgaranti inden for disse områder, fx kræftbehandling. Venstre Ungdom mener ikke at kvaliteten af din behandling bør afhænge af hvor mange kendte, der har haft din sygdom, og derfor bør udrednings- og behandlingsgaranti være baseret på sundshedsfaglig viden, ikke populistiske mavefornemmelser.

Ret til at få rettet åbenlyse fejl i ens lægejournal
Det er i dag ikke muligt at stille krav om at få slettet eller redigeret de oplysninger der står i ens lægejournal. Årsagen skal findes i at patientjournalen kan have betydning i tilsynssager med sundhedspersoner, behandlingssteder, straffesager m.m.
Dog har flere tilfælde vist at der kan begås fejl og der derfor kan komme til at fremgå fejlagtige oplysninger, hvilket det bør være naturligt at kunne få rettet eller slettet.

Lad psykiske sygdomme være en del af pensum
Mange unge kæmper i dag med en psykisk sygdom i løbet af deres skolegang. Det er dog ikke noget, som man nødvendigvis bliver konfronteret med i hverken folkeskolen eller gymnasiet, da det ikke er en del af pensum. Det kunne derfor være fordelagtigt at inkludere det i folkeskolens pensum i enten biologi eller som en projektuge – det skal være op til den enkelte skole at tilrettelægge. Her kan de unge lære, hvorfor og hvordan psykiske lidelser opstår, samt blive informeret om mulighederne for eventuel hjælp. Det vil være med til at aftabuisere og informere de unge i en tidlig alder

Hæv antallet af uddannede indenfor psykiatrien
Et af de store problemer, der desværre i mange år har plaget psykiatrien, er de lange ventelister, og besværligheden ved at komme til behandling. Derfor er det dybt bekymrende, at der stadig ikke er tegn til at man hæver optaget. I Venstres Ungdom mener vi, at vi skal behandle psykiatrien som det er; en af de største for danskernes velbefindende, og derfor skal der opskaleres markant i antallet der bliver uddannede i psykiatrien.

Forlæng muligheden for nedfrysning af æg
Ifølge den danske lovgivning må befrugtede og ubefrugtede æg udtaget i forbindelse med fertilitetsbehandling kun opbevares på frys i fem år efter udtag af kvinden. I de fem år skal de være brugt – ellers skal de destrueres. Der er ingen sundhedsfaglig begrundelse for de fem år, da selve risikoen for cellebeskadigelse sker i forbindelse med nedfrysning og optøning. Derudover er på ingen måde ligestilling på denne front, da sædceller må fryses på ubestemt tid. Derfor mener vi i Venstres Ungdom, at æg skal kunne opbevares, indtil kvinden fylder 46 år, da hun der ikke længere må modtage fertilitetsbehandling i Danmark. Opbevaringen skal ske på egen regning.

Indfør obligatorisk valg om organdonation
Danmark mangler organer, og en tredjedel af danskerne har ikke taget stilling til organdonation. Det er som udgangspunkt et problem vi skal tage hånd om. Det kan aldrig på et borgerligt-liberalt grundlag være staten, der har råderetten over individets krop – derfor er en opt-out model for organdonation ikke tilfredsstillende som liberal. I Venstres Ungdom tror vi i stedet på det frie oplyste valg for borgeren, men anerkender til fulde problemet med organmangel. Derfor bør man i forbindelse med at borgeren bliver myndig, gøre det obligatorisk at tage stilling til, hvorvidt man vil være organdonor eller ej. Det vil sikre at flere melder sig som organdonorer, samtidig med at det frie valg og liv for den enkelte borger er bevaret.

Ingen minimumsnormeringer, tak!
Dårlige forhold i børneinstitutioner bliver der til tider berettet om. Løsningen er dog ikke minimumsnormeringer bestemt fra Christiansborg. Børneinstitutionerne har forskellige børn, og derfor også forskellige behov. Derfor kan det være nødvendigt, at have ekstra pædagoger i nogle institutioner og færre i andre. Det kan både være afhængigt af børnenes baggrund, geografisk placering og pædagogernes kompetencer. Der er derfor for mange faktorer som indgår til, at det giver mening at komme med normeringerne fra Christiansborg. I stedet bør beslutningen ligge hos kommunerne, så de enkelte institutioners behov kan tages i betragtning.

Skal staten bruge en million kroner på at forlænge et liv med en dag?
Historisk set har vi i det danske sundhedsvæsen ikke haft nogen øvre grænse på hvor mange penge vi bruger på sundhed, uanset hvor stor effekten er af en behandling. Først for nyligt er vi begyndt at kigge rationelt på, hvordan vi bruger penge i sundhedsvæsenet, og vi bør gøre dette endnu mere. Derfor mener vi i Venstre Ungdom at Medicinrådets mandat udvides, således vi kun bruger medicin der har en reel effekt på borgernes livskvalitet.

Kræftbehandling i udlandet
Desværre sker det i det danske sundhedsvæsen, at kræftpatienter kun kan tilbydes livsforlængende behandling, mens det i udlandet er muligt at få en raskgivende behandling. Det burde ikke være en livsafgørende byrde for patienten, at vi i Danmark ikke har et ligeså udviklet sundhedssystem som andre lande. Det skal derfor være muligt i fremtiden at modtage den raskgivende behandling på statens regning i udlandet i stedet.

Lad tobaksfirmaerne reklamere igen
Der kan ikke være en sjæl i kongeriget, der ikke ved, at det er farligt og sundhedsskadeligt at ryge. Dem, der vælger at ryge, har truffet et frit valg, og de vælger at leve med risiciene. I lyset deraf giver det ingen mening, at tobaks-firmaerne ikke får lov til at reklamere på lige vilkår med andre selskaber, der i mange tilfælde også sælger sundhedsskadelige produkter. Vi behøver ikke barnepigestatens beskyttelse for at modstå tobakfirmaernes reklamer.

Samme journalsystem i regionerne
I dag skal der oprettes en ny journal, hvis der er en patient, som skifter sygehus på tværs af regioner. Dette hænger dårligt sammen med strategien om at lave specialsygehuse. De forskellige journaler gør, at de samme spørgsmål skal stilles flere gange, hver gang en patient kommer til en ny region. I stedet for at have 5 forskellige regions-journaler, bør der kun være en enkelt

Akutte skader skal kunne behandles i regionen skaden sker
Bor man i region Nordjylland, og kommer ud for en akut skade i region Midtjylland, vil man blive akutbehandlet i region Midtjylland, men herefter flyttes tilbage til region Nordjylland til videre behandling. Når region Nordjylland så har for lange ventelister, kan man godt komme tilbage til region Midtjylland, så de kan operere en. Dette viser, at midlerne godt kan flyttes, men problemet opstår grundet offentlig kassetænkning. Dette med en besværliggørelse af forløb der strækker sig over regioner og er til gene for patienterne. Venstres Ungdom mener derfor, at vi skal gøre op med kassetænkningen, så midlerne kan følge patienten og akutte skader skal kunne behandles færdigt i regionen hvor skaden sker.

Stop lægemangelen
I dag har 69% af de praktiserende læger lukket for tilgang af patienter. Det er en uholdbar situation. I Vejle kommune har seks praktiserende læger tilbudt at omlægge deres klinikker fra deltid til fuldtid, hvilket vil betyde at lægerne ville kunne tage 3100 patienter mere ved årsskiftet. Til gengæld ønsker de en økonomisk kompensation fra regionerne. Det skal de naturligvis have, da et sådan tilbud ville kunne løse en del af problemet. Det skal derfor være muligt i alle Danmarks regioner at modtage en kompensation fra regionen, i så fald man omlægger sin praksis fra deltid til fuldtid og derved modtager flere patienter.

Sundhedsstyrelsens skal anbefale alle godkendte vacciner
Ifølge tal fra 2018, ved 93% af danskerne ikke at man kan blive vaccineret med helvedesild, og kun 19% ved at man kan vaccineres mod lungebetændelse. Tallene vidner om et manglende kendskab i befolkningen, når det kommer til vacciner, som ikke er en del af de offentligt finansierede vaccinationsprogrammer. Det skyldes, at sundhedsstyrelsen i dag ikke informerer og anbefaler vacciner, som ikke bliver tilbudt af det offentlige. Det gør, at folk ikke er opmærksomme på, hvilke muligheder der er for at forebygge sygdomme. Det bliver således kun de socialt stærke, og de borgere som arbejder inden for fx sundhedsområdet, der udnytter de muligheder for forebyggelse, som dagens udvalg af vacciner giver. VU mener derfor, at det må være en forpligtelse for sundhedsstyrelsen at informere om og anbefale ALLE godkendte vacciner – også dem, der ikke bliver betalt af skattekroner.

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!