Kultur, ideologi og ligestilling

Ideologi

Venstres Ungdoms holdninger bygger på liberalismen. Ordet liberalisme stammer fra det latinske ord „liber“, som betyder “fri.”

I Venstres Ungdom mener vi, at man som individ er ansvarlig for sit eget liv. Man er fri til at træffe sine egne valg, også selvom disse ikke er sunde eller hensigtsmæssige. Livsstil er noget, man vælger, uanset om der er tale om usunde madvaner, rygning eller lignende, og man er derfor i sidste ende selv herre over eget liv på godt og ondt. Mennesker er forskellige og har forskellige definitioner af, hvad det lykkelige liv er.

Vi ønsker ikke afgifter og regler, som sætter grænser for den personlige frihed og det personlige ansvar, uanset hvor god intentionen end måtte være. Dog skal det ikke være sådan, at man som individ med sine livsstilsvalg kan pålægge andre en omkostning. Derfor skal reguleringer og afgifter på livsstilsvalg dække over den omkostning, man ellers ville være for samfundet og skatteyderne. Udover dette skal staten blande sig så lidt som overhovedet muligt i borgerens liv og hverdag.

Ejendomsretten er fundamentet for en retsstat, hvor befolkningens ejendele og ejendom ikke kan fratages dem af staten ved magt, medmindre, at det er bydende nødvendigt for befolkningen som helhed. Det er statens ypperste opgave at forsvare borgerens ret til sin egen ejendom.

Kultur

Det er ikke statens opgave at definere, hvad der er dansk kultur. Kultur er noget, der sker mellem folk, og er ikke noget smagsdommere fra staten skal beslutte. Staten har kun en enkelt opgave, når det kommer til kulturpolitik, og det er at vedligeholde dansk kulturarv. Venstres Ungdom mener, at det er vigtigt, at vi som nation ikke mister vores identitet i jagten på et friere og mere liberalt samfund.

Danmark understøtter en masse forskellige kulturelle tilbud, som danskerne ikke bruger. Venstres Ungdom mener derfor, at vi skal skabe konkurrence på kulturområdet, så de bedste kulturtilbud overlever. Finansiering af kulturelle tilbud skal derfor ske gennem brugerbetaling eller anden privat støtte og ikke af staten. Det sørger for, at der er en bred folkelig opbakning til de kulturelle tilbud, der udbydes. Samtidig forhindrer det staten i at agere smagsdommer, og lader i stedet befolkningen dømme.

I forlængelse af disse holdninger ønsker vi derfor Kulturministeriet afskaffet så vi kan opleve lyksalighederne ved et frit kulturmarked, og fjerne politikernes smagsdommeri.

Religion

I et liberalt samfund er alle frie til at tro på, hvad de ønsker. Dette betyder naturligvis, at der ikke kan eller bør være en statsreligion i et liberalt samfund. Religioners organisationer og praksis er et privat anliggende, der kan organiseres mellem individer. Et liberalt samfund er et sekulært samfund.

Heraf følger også at samfundet ikke skal indrettes efter religiøse traditioner. Staten skal ikke med lukkelove, nationale helligdage eller lignende favorisere en religion frem for en anden – fridage besluttes af arbejdsmarkedets parter, og offentlige institutioner skal tilpasse sig en religiøst og kulturelt mangfoldig befolkning. Venstres Ungdom anskuer ikke religiøs mangfoldighed som et selvstændigt problem, men mener, at religion altid skal ligge under for demokratiske rettigheder og individers religionsfrihed. Derfor skal staten heller ikke diskriminere en eller flere religioner, men blot stå vagt om disse rettigheder.

Ligestilling

Venstres Ungdom mener grundlæggende, at alle mennesker, uanset hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, og social herkomst, er født lige og frie og har ret til den samme behandling.

Alle mennesker bør have lige mulighed for at udfylde deres potentiale, og derfor er det ens kompetencer og evner, der skal være afgørende for hvilke resultater, man opnår.

Ud fra den liberale tankegang mener vi, at ligestilling ikke betyder lige resultater, men i stedet lige muligheder. Derfor mener Venstres Ungdom, at staten eksempelvis ikke bør lovgive om kønssammensætning i virksomheders og organisationers bestyrelser

VU’s principprogram om kultur

VU’s principprogram om religion

Resolutioner om kultur, ideologi og religion – En resolution er en politisk erklæring vedtaget på VU’s landsstævne

Scroll to Top

Tilmeld PBS

Vil du gerne have, at det er lettere for dig at gentegne dig i din lokalforening? Vil du gerne være endnu mere med i den liberale kamp? Så tilmeld dig PBS – så trækkes kontingentet automatisk og uden besvær. Det er legende let!

Udfyld formularen nedenfor og du er godt på vej mod et enklere og lettere medlemskab af Danmarks bedste ungdomspolitiske forening!
Sådan gør du:
1. Find dit medlemsnummer på vu.membersite.dk.
2. Udfyld formularen for automatisk betalingsservice – Klik på linket her OBS: Angiv dit medlemsnummer som kundenummer i formularen.
3. Du er nu tilmeldt PBS og bidrager yderligere til den liberale bevægelse.
Man kan kun tilmeldes PBS, hvis indehaveren af kontoen, der tilmeldes PBS, er over 18!